HTML Snippets for Twitter Boostrap framework : Bootsnipp.com


Dear các bác có bác nào biết phân trang cho từng layout giao diện khi sử dụng cái List Grid View này không ?

Hiện tại mình trang nếu mình để kiểu list thì khi sang trang 2 nó lại về kiểu grid hoặc ngược lại . Có bác nào biết lưu lại mà khi sang trang 2 nó vẫn là kiểu list hay grid không ?

Chỉ mình với . Thanks all

HTML Snippets for Twitter Boostrap framework : Bootsnipp.com

Awesome Bootstrap HTML CSS JS Snippet on Bootsnipp.com.


Nguồn: Facebook